Vytvoření sešitu na základě šablony v Excelu

 • Vysvětlení pojmů sešit, list a oblast dat.
 • Založení nového excelovského sešitu na základě dostupné šablony.

Dozvíte se, že excelovský soubor se nazývá sešit. Obsahuje listy, mezi kterými je možné listovat pomocí záložek ve spodní části okna. Listy lze přidávat, odstraňovat a přejmenovávat. Oblast dat je zaplněná část tabulky, kterou lze dále upravovat.

Sestavování vzorců v Excelu

 • Vytvoření jednoduchého vzorce ručním zadáním, pomocí přednastavené volby a s použitím seznamu nabízených funkcí.
 • Kopírování vzorců a vytvoření vzorce s odkazem na jiný list.

Vzorce jsou rovnice, které provádějí výpočty s hodnotami zadanými v listu. Vzorce můžete použít na sčítání, odčítání, násobení a ostatní matematické výpočty. Vzorce můžete zadat ručně, pomocí přednastavené volby, nebo vybráním ze seznamu nabízených funkcí. Nemusí odkazovat pouze na buňky v dané tabulce, ale mohou obsahovat odkaz i na jiný list.

Relativní a absolutní odkazy v Excelu

 • Používání relativních a absolutních odkazů ve vzorcích.

Rozdíl mezi relativními a absolutními odkazy na buňky používané ve vzorcích je patrný zejména při kopírování vzorců. Vyzkoušíte si, že relativní odkaz na buňku se při kopírování vzorce mění a odkazuje na buňku v následujícím řádku či sloupci. Absolutní odkaz se při kopírování nemění a odkazuje na stále stejnou buňku.

Vytvoření funkcí v Excelu

 • Vytvoření jednoduchých souhrnů pomocí průvodce
 • Vytvoření celkového souhrnu
 • Zobrazování souhrnů a vytvoření jejich přehledu
 • Definice jednoduché a složené funkce a jejich vytvoření s použitím průvodce funkcí
 • Vytvoření jednoduché funkce vyhledání maxima
 • Vytvoření složené funkce vyhledání maxima ze součtů ze dvou vybraných oblastí

Souhrny jsou nástrojem Excelu, jehož použitím můžete velmi jednoduše a rychle získat různé typy mezivýsledků z tabulky (průběžné součty, průměry apod.). Tabulka, ve které budete provádět souhrny, musí být setříděná tak, aby řádky, pro které chcete vypočítat souhrny, byly seskupeny společně. Poté můžete vypočítat souhrny pro všechny sloupce, které obsahují čísla. Za poslední řádek s vybraným společným znakem se vloží prázdný řádek, ve kterém je v příslušném sloupci umístěna zvolená funkce. Celkový souhrn pak obsahuje např. součet všech jednotlivých souhrnů. Skrytím podrobných řádků v tabulce se souhrny lze vytvořit přehled seznamu. Při zadávání funkcí v Excelu můžete využít průvodce, který vás provede celým procesem zadání, čímž se vyhnete možným chybám při ručním psaní funkcí. Průvodce funkcí se zobrazí kliknutím na tlačítko Vložit funkci na začátku stavového řádku. Jednoduché funkce pracují přímo s hodnotami vybrané oblasti (například vyhledání maximální hodnoty z jedné či více vybraných oblastí), zatímco složené funkce pracují s výpočty z hodnot z vybrané oblasti (například vyhledání maxima ze součtů hodnot v několika vybraných oblastech).

Formátování buněk v Excelu

 • Formátování buňky pomocí základních tlačítek na pásu karet
 • Kopírování formátu buněk

K rychlému zformátování buněk slouží základní tlačítka na kartě Domů. Když pomocí myši ukážete šipkou na jednotlivá tlačítka, po chvilce se objeví okénko s popisem vybraného tlačítka. Mezi základní typy tlačítek pro formátování buněk a textu v buňkách patří tlačítka Písmo, Zarovnání, Číslo, Styly, Buňky a Úpravy. Dozvíte se, jak lze formát buňky zkopírovat, aniž by se zkopíroval i obsah buňky.

Formátování buněk v Excelu

 • Přizpůsobení formátů čísel v buňkách
 • Nastavení formátu měny a jeho vlastností – symbol měny
 • Přidání, změna a odstranění komentářů vybraných buněk

Pro zjednodušení práce s čísly je možné nastavit jejich formát (cena, datum, telefonní číslo apod.). Dozvíte se, jak u čísel symbolizujících cenu přizpůsobit formát v buňkách tak, aby se automaticky vyplnila do každého řádku tabulky zkratka Kč (samozřejmě lze vybrat symboly cizích měn). Ke každé buňce je také možné připojit komentář, který je skrytý a objeví se pouze po najetí kurzorem na buňku. Komentář může doplnit, rozšířit či napovědět uživateli informace o buňce, aniž by se znepřehlednila celá tabulka. Jedna buňka může obsahovat pouze jeden komentář, ale jeho velikost není nijak omezena. Kromě textu může obsahovat i obrázek, lze jej upravovat a různě měnit vzhled. Komentář lze kopírovat odděleně od zbytku buňky.

Formátování listu v Excelu

 • Vytvoření nového listu
 • Přejmenování listu
 • Kopírování listu z jiného souboru

Excelovský sešit (soubor) má jednotlivé listy v podobě tabulek. Listy lze doplňovat i odstraňovat (stejně tak jako ve školním sešitu s kroužkovou vazbou). Navíc je možné je jednoduše kopírovat a propojovat. V této lekci si vyzkoušíte jednoduché kopírování, kdy nově vložený list není nijak propojen s původním souborem. Lze ho tedy libovolně upravovat, aniž by se změnila jeho data v původním souboru, z kterého byl zkopírován. Nový nebo kopírovaný list je možné zařadit na konec za stávající listy nebo libovolně doprostřed či na začátek.

Podmíněné formátování buněk v Excelu

 • Použití podmíněného formátování buněk
 • Vytváření vlastních kritérií a změna paramentů podmíněného formátování buněk
 • Kopírování formátu
 • Odstranění podmíněného formátování buněk

Podmíněné formátování buněk slouží zejména k snadnému, přehlednému a rychlému zvýraznění buňky v tabulce, která splňuje námi zadaná kritéria. Příkladem je časté a velice jednoduché použití při sledování kladných a záporných číselných hodnot v tabulce (nastavíme například, že buňky se zápornými čísly se automaticky zbarví červeně). Lze využít přednastavené podmíněné formátování buněk či si vytvořit vlastní podmínky formátování buněk. Pravidla podmíněného formátování buněk lze libovolně kopírovat, měnit nebo zcela odstranit, aniž by se odstranil obsah tabulek.

Vytvoření grafu v Excelu

 • Vytvoření grafu
 • Formátování a změna typu grafu

Z vybrané oblasti dat lze vytvořit různé typy grafů (sloupcový, spojnicový, výsečový neboli kruhový…). Zvolený typ grafu lze pro lepší vizualizaci dat jednoduše změnit (např. sloupcový nahradíte výsečovým). Také můžete změnit rozložení grafu (zda má být zobrazena mřížka, názvy os, nadpis atd.). Vytvořený graf má standardní rozložení, nadpis, popisky os a legendu, které lze u všech typů grafů libovolně měnit. MS Excel vám nabízí různé druhy vzhledů a stylů grafů.

Chybné znázornění popisků osy x v Excelu

 • Přesunutí a zvětšení grafu

Vytvořené grafy je možné přesouvat tažením myší nebo pomocí pokynů Vyjmout a Vložit cílový motiv. Velikost grafu můžete pro lepší čitelnost měnit jednoduše pomocí myši. Zopakujete si, jak se mění automaticky vygenerované popisky osy x na vlastní popisky, které vyberete ze záhlaví tabulky.

Přidání řady do stávajícího grafu v Excelu

 • Přidání další řady do stávajícího grafu
 • Změna typu vybrané řady v grafu
 • Použití vedlejší (sekundární) osy y v grafu
 • Změna číselné škály osy y

Každá datová řada v grafu zastupuje určitou sadu hodnot, které chceme v grafu zobrazit. Pokud v grafu Roční výdaje na domácnost máme tři datové řady (Živobytí, Doprava, Zábava), můžeme libovolně přidávat další, o kterých máme údaje (Dovolená, Sport, atd.). Pro lepší názornost a vypovídací schopnost grafu může být každá řada v jednom grafu znázorněna jiným způsobem. Nemusí se lišit jen barvou, ale i typem (např. spojnice pro jednu řadu a sloupce pro druhou). Pokud se rozsahy hodnot v jednotlivých řadách liší (nebo jsou v různých jednotkách), můžete přidat vedlejší osu y, na které bude jiné měřítko pro jednu nebo více řad. Na hlavní i vedlejší ose y můžete podle potřeby měnit číselnou stupnici (např. jedna osa bude od 0 do 10000 a druhá od 0 do 500).

Změna oblasti dat v Excelu

 • Záměna řádku a sloupce v grafu
 • Změna oblasti dat ve stávajícím grafu

Jednoduchá záměna řádku a sloupce v grafu může rychlým způsobem změnit jeho vypovídací hodnotu a názornost. Vytvořený graf můžete kdykoliv doplnit o další položku, čímž rozšíříte oblast dat. Samozřejmě je možné i naopak některé oblasti odstranit.

Spojnice a rovnice trendu v grafu v Excelu

 • Vložení spojnice do grafu
 • Vložení rovnice trendu do grafu
 • Vložení hodnoty spolehlivosti do grafu

Spojnice trendu je křivka, která v případech složitějších grafů názorně ukazuje jeho vzrůstající či klesající tendenci. Tuto tendenci pak vyjadřuje rovnice spolehlivosti a hodnota spolehlivosti. Spojnice trendu se používá zejména v grafech bodového či spojnicového typu, výjimečně i v grafech sloupcového typu. Kliknutím na danou oblast a tažením myší můžete rovnici a hodnotu spolehlivosti libovolně přemístit.

Změna vlastností grafu v Excelu

 • Přemístění grafu na vybraný list nebo na zcela nový list
 • Změna vlastností jednotlivých částí grafu

Vytvořené grafy lze libovolně přemisťovat v rámci daného listu, na jiný list, nebo na zcela nový list. Vlastnosti grafu (i přemístěného) můžete libovolně upravovat. Upravovat lze například rozsah a stupňování hodnot stupnice na ose y, zvýraznit popisky os změnou písma či zabarvením. Graf nemusí být na bílém podkladu, můžete jej nahradit vzorkovou výplní, jinou barvou nebo obrázkem. Jednotlivé hodnoty můžete zvýraznit a zpřehlednit popiskami přímo na křivce grafu. Formát a umístění popisek, legendy či názvu grafu je také možné měnit.

Vložení objektu do grafu v Excelu

 • Změna pozadí grafu
 • Vložení obrázku do grafu
 • Změna vybrané vlastnosti grafu
 • Přidání vlastního textu do grafu

Vzhled vytvořeného grafu můžete libovolně měnit. Pozadí nemusí být jen bílé nebo jednotně barevné, ale je možno vybrat výplň nebo vložit jako pozadí vhodný obrázek. Osy, popisky os a samotné tvary grafu lze také přebarvit a zvýraznit. Pomocné mřížky (svislé či vodorovné) pomáhají lepšímu odečítání hodnot v grafu, dají se jednoduše skrýt nebo zase zobrazit dle potřeby. Textové pole je místo, kam vložíte text, který chcete umístit do grafu, snímku, obrázku, tabulky nebo obecně na libovolné místo v dokumentu. Text v textovém poli je možné různě formátovat a jednoduše přesouvat.

Vložení textového pole v Excelu

 • Vložení textového pole do listu pomocí volby WordArt
 • Vložení klasického textového pole do listu
 • Úpravy textového pole

Textové pole je místo, kam vložíte text, který chcete umístit do grafu, snímku, obrázku, tabulky nebo obecně na libovolné místo v dokumentu. Textové pole můžete vložit pomocí volby WordArt nebo jako klasické textové pole. WordArt je galerie ozdobných textových stylů. Využívá se převážně pro nadpisy, jen zřídka pro delší text. Formát, velikost a umístění textového pole lze libovolně upravit. U textu ve stylu WordArt lze navíc využít i vizuální efekty jako odraz, stín, záře, zkosení, otočení v prostoru nebo transformace (tj. psaní do oblouku, do kruhu nebo jiná deformace).

Třídění datové tabulky v Excelu

 • Třídění dat podle vlastního víceúrovňového klíče v celé tabulce
 • Třídění dat ve vybrané oblasti dat

Data v tabulce je možno seřadit abecedně či podle velikosti, vzestupně nebo sestupně. Třídění je ovšem možné i podle více kritérií. Můžete si zadat vlastní kritéria způsobu řazení položek v tabulce, a to v několika úrovních. Vytvořením víceúrovňového vlastního způsobu řazení (neboli klíče) můžete seřadit jak data v celé tabulce, tak jen vybrané záznamy. To se může hodit například, když chcete vybranou část tabulky zkopírovat do jiného souboru a mít ji seřazenu jinak.

Filtrování dat v Excelu

 • Použití filtrování dat
 • Nastavení automatického filtru
 • Kopírování vyfiltrovaných dat
 • Využití funkce Subtotal

Filtrování dat je užitečné například při hledání a vybírání konkrétních skupin položek dle zadaných kritérií z rozsáhlé tabulky a k jejich následnému vykopírování pro další zpracování. Data z původní tabulky se neztratí, pouze se dočasně skryjí. Po nastavení automatického filtru se u jednotlivých buněk v záhlaví tabulky objeví tlačítko rozevíracího seznamu, ve kterém si můžete vybrat, které položky chcete mít zobrazeny a které skryty. Automatický filtr se zruší stejným způsobem, jako byl nastaven. Po jeho zrušení se objeví opět úplný seznam včetně skrytých položek. Vyfiltrovaná data je možno kopírovat na libovolné místo v listu i na jiný list. Funkce Subtotal slouží k vyhledání maximální či minimální hodnoty ze zadané oblasti. Lze použít u celého seznamu i u vyfiltrovaných položek.

Řazení a filtrování dat v kontingenční tabulce v Excelu

 • Seřazení kategorií v kontingenční tabulce
 • Vysvětlení principu použití filtru nad souhrny, kategoriemi i celou kontingenční tabulkou

Kontingenční (tzv. křížová) tabulka je ideálním řešením tehdy, když zpracováváte velké množství dat. Kontingenční tabulka přehledně zobrazuje souhrny hodnot pro vybrané skupiny podle stanovených parametrů. Pomocí kontingenční tabulky tak můžete například po inventuře přehledně zobrazit, jaká je souhrnná cena nábytku v každé kanceláři, či kolik jste souhrnně zaplatili za určitý typ nábytku. Máte-li v kontingenční tabulce zobrazeny např. průměrné ceny za nábytek rozčleněné podle kategorie a typového označení v řádcích a podle čísla kanceláře ve sloupcích tabulky, můžete si tato data seřadit např. podle typu nábytku či čísla kanceláře. Díky filtru se omezí zobrazení dat pouze na určité kategorie, které si vyberete. Filtrovat je možné také podle toho, zda hodnota splňuje vámi nastavené podmínky. Filtr je možné nastavit u popisků řádků, u popisků sloupců, pro souhrny i nad celou sestavou, kdy se již data nečlení do jednotlivých kategorií, ale pouze filtrují.

Hledání řešení v Excelu

 • Zobrazení vzorců
 • Vyhledání potřebného parametru pro výpočtový vzorec

V této lekci se seznámíte s nástrojem vyhledání potřebného parametru pro výpočtový vzorec, aby výsledkem výpočtu byla požadovaná hodnota. Praktické využití tohoto nástroje je v každé situaci, kdy při výpočtech v MS Excel znáte požadovanou hodnotu (výsledek), ale hledáte vybraný parametr tak, aby vzorec, který s tímto parametrem pracuje, vrátil právě požadovanou hodnotu (předem známý výsledek). Například když zjišťujete, jaká by musela být hodnota darů, aby celková daň z příjmu byla nulová. Před takovým výpočtem je často nutné ověření a kontrola vzorců. K tomu můžete využít tlačítko Zobrazit vzorce na kartě Vzorce. Místo hodnoty pak ve vybraných buňkách uvidíte vzorec a u příslušného vzorce můžete zkontrolovat jeho závislost na hledaném parametru.

Nastavení vlastností tisku v Excelu

 • Základní nastavení tisku
 • Orientace a okraje stránky
 • Záhlaví a zápatí
 • Oblast tisku

Před tiskem tabulek a grafů vytvořených v MS Excel je vhodné nastavit parametry tisku. Nastavení pro tisk umožňuje optimalizaci vzhledu konečného dokumentu. Nastavení můžete měnit v záložce Soubor – Tisk. Stránka může být orientována na výšku nebo na šířku. Okraje mohou být různě široké dle potřeby a podle nich pak centrujete dokument. Do záhlaví nebo zápatí (horní a dolní oblast stránky mimo hlavní prostor pro tisk tabulek, grafů a textu) lze vložit čísla stránek, datum, čas, název souboru či listu nebo jakýkoliv jiný text, který můžete libovolně formátovat. Pokud chcete tisknout jen část tabulky, můžete vybrat v záložce Rozložení stránky libovolnou oblast tisku s tím, že ostatní části dokumentu nebudou vytištěny.

Tisk rozsáhlých tabulek v Excelu

 • Úprava vlastností tisku rozsáhlé tabulky
 • Změna počtu stran tisku
 • Nastavení opakování vybraných řádků a sloupců na každé tiskové straně

Při tisku rozsáhlých tabulek je obvykle tabulka rozložena na více tiskových stran a tištěná data pak mohou být nepřehledná. U menších tabulek je možné provést změnu měřítka tak, že nastavíte, aby se tabulka zmenšila natolik, že se všechny sloupce vejdou na jednu stránku. Můžete také zmenšit okraje, případně pevně nastavit, na kolik stránek se má tištěná oblast přizpůsobit. U velmi rozsáhlých tabulek to ale není dostatečné řešení a je nutné definovat vlastní rozložení na několik tiskových stran. Vybrané řádky s názvy sloupců (případně sloupce s názvy řádků) se pak mohou opakovat na všech stránkách, což značně zlepší přehlednost vytištěných dat.

Zabezpečení dat formuláře v Excelu

 • Omezení dat zadávaných do buněk
 • Zabezpečení jednotlivých listů i celého sešitu

V případě, že v MS Excel vytvoříte formulář, ve kterém je žádoucí vyplňovat pouze některé buňky, můžete jej do určité míry zabezpečit před neautorizovaným zásahem. Zadáním ověřovacího pravidla můžete omezit zadávání dat v určitých buňkách (např. že hodnoty mohou být jen v určitém rozmezí nebo tvaru). Při zadání pravidla lze připojit vhodnou zprávu při zadávání a text chybového hlášení pro případ zadání nesprávné hodnoty. Omezení můžete nastavit pro jednu nebo několik vybraných buněk najednou. Po dokončení formuláře se všemi vzorci je vhodné celý list s formulářem zamknout. Po uzamčení listu bude možné měnit pouze buňky, které zůstanou odemknuty. U buněk obsahujících vzorce je vhodné navíc skrýt vzorce. Veškerá omezení se aktivují až po uzamknutí listu. Navíc můžete zámek listu nebo celého sešitu zabezpečit heslem, které bude trvale nastaveno po uložení sešitu.

Kontingenční tabulka v Excelu

 • Návrh kontingenční tabulky
 • Úprava kategorií v kontingenční tabulce
 • Úprava použitých souhrnných funkcí

Kontingenční (tzv. křížová) tabulka je ideálním řešením tehdy, když zpracováváte velké množství dat. Kontingenční tabulka přehledně zobrazuje souhrny hodnot pro vybrané skupiny podle stanovených parametrů. Pomocí kontingenční tabulky tak můžete například po inventuře přehledně zobrazit, jaká je souhrnná cena nábytku v každé kanceláři, či kolik jste souhrnně zaplatili za určitý typ nábytku. Při vytváření kontingenční tabulky volíte nejprve oblast dat, odkud bude kontingenční tabulka čerpat data, a následně kam chcete tabulku umístit. Poté se otevře podokno úkolů se seznamem sloupců z oblasti dat – zde vybere pole (proměnné), která chcete mít v kontingenční tabulce zahrnuta a přetáhnete je do jednotlivých oblastí – Filtr sestavy, Popisky sloupců, Popisky řádků a Hodnoty. Do části Hodnoty je třeba vložit číselná data, do záhlaví sloupců a řádků mohou být data v číselné i textové podobě. Proměnné je možné vybrat i pouhým kliknutím a program si je sám zařadí (zde je ovšem nutná kontrola, kam program proměnnou přiřadil, neboť může dojít k nesprávnému zařazení). Podle výběru proměnných se okamžitě kontingenční tabulka mění a vy si tak můžete zobrazit součty jedné i více proměnných. Pokud je třeba, je možné prostřednictvím volby Výpočty nastavit jinou vhodnou souhrnnou funkci (průměr, maximum, apod.).

Kopírování a vkládání vybraných vlastností v Excelu

 • Kopírování jednotlivých součástí obsahu buněk
 • Použití postupu Kopírovat a Vložit jinak
 • Použití nástroje pro kopírování formátu

Při běžném kopírování se automaticky provede zkopírování vzorců, formátů i dalších vlastností najednou. Pokud je ovšem třeba zkopírovat pouze některé vlastnosti, je vhodné použít postup Kopírovat a Vložit jinak. Vybranou oblast zkopírujete do paměti stiskem klávesy Ctrl+C nebo tlačítkem Kopírovat na kartě Schránka. Na nové místo vložíte kopírované buňky kliknutím na šipku pod tlačítkem Vložit, kde si z nabídky vyberete, zda chcete vložit hodnoty, formáty či vzorce. Pro kopírování formátů je vhodnější použít ikonu štětce na kartě Schránka. Při kopírování hodnoty se vloží pevné číselné hodnoty, čímž se zabrání možné chybě odkazu při kopírování vzorců. Kopírovat je možné i do více listů najednou (na stejné místo v každém listu). Vícenásobný výběr lze provést postupným výběrem listů se současným stiskem klávesy Ctrl.

Oprava nesprávného formátu v Excelu

 • Opravení nesprávného rozpoznání formátu čísel po zkopírování dat z jiné aplikace
 • Nahrazení nevhodného znaku

Při přenášení dat z jiného formátu do tabulky MS Excel může dojít k nesprávnému rozpoznání formátu přenášených dat (například desetinné číslo se vloží jako datum, když je místo desetinné čárky použita tečka). V takovém případě můžete data vložit znovu jako text, nahradit tečku desetinnou čárkou a teprve poté změnit textový formát na číslo. Nahrazení nevhodného znaku se provede pomocí dialogu Najít a Nahradit, který můžete vyvolat klávesovou zkratkou Ctrl+F nebo na kartě Domů – Úpravy.

Zobrazení dat v rozsáhlých tabulkách v Excelu

 • Orientace v tabulkách s velkým množstvím řádků a sloupců
 • Fixace řádků a sloupců – ukotvení příček
 • Odstranění ukotvení příček
 • Rozdělení okna
 • Ukončení režimu rozdělení okna

V tabulkách s velkým množstvím řádků a sloupců je potřeba upravit nastavení tak, aby byla možná dobrá orientace v datech, případně zobrazení vzájemně vzdálených údajů. Řádky a sloupce obsahující popisky je vhodné fixovat, aby byly stále zobrazeny i v případě prohlížení vzdálenějších záznamů. Fixace dosáhnete ukotvením příček. Okno sešitu můžete přetažením ukazatelů dělících příček rozdělit vodorovně nebo svisle na dva nebo čtyři nezávislé pohledy na tentýž dokument a v každé části rozděleného okna tak vyhledat jiný titul. Použité prvky zobrazení lze jednoduše odstranit (uvolnit příčky a ukončit režim rozdělení okna).

Nejčastější chybová hlášení v Excelu

 • Příčiny nejčastějších chybových hlášení
 • Způsoby odstranění nejčastějších chybových hlášení

Chybová hlášení v buňkách vás upozorní na nesprávně zadané vzorce. Objeví se pokaždé, když je ve vzorci funkce chyba nebo není v pořádku zadaný parametr. Důvodem může být také odkaz na neexistující obsah. Chybové hlášení #HODNOTA! poukazuje na špatný argument ve vzorci a pro odstranění chyby je nutné opravit argument. Vzhledem k tomu, že dělení nulou není definováno, může se stát, že správně zadaný vzorec má pracovat s nulou ve jmenovateli a objeví se chybové hlášení #DĚLENÍ_NULOU! V tomto případě upravte vzorec tak, aby se výpočet v případě nulové hodnoty proměnné ve jmenovateli nahradil zobrazením prázdného znaku. Chybovému hlášení #ODKAZ! při kopírování se vyhnete tak, že vytvoříte odkaz na původní umístění parametrů nebo zkopírujete jen hodnoty bez vzorců. V případě překlepu ve vzorci se zobrazí chybové hlášení #NÁZEV?, které odstraníte opravou vzorce.

Kopírování z www stránek v Excelu

 • Kopírování dat z internetových stránek
 • Odstranění nežádoucích prvků zkopírovaných společně s daty z www stránek

Data kopírovaná přímo z internetových stránek často obsahují objekty, které jsou součástí stránek, ale pro vaši práci s daty v MS Excel jsou nežádoucí. Jedná se o kotvy, formulářové prvky, hypertextové odkazy atd. Pokud tato data opakované zkopírujete do nového listu, zkopírují se pouze buňky bez objektů. Následně je vhodné upravit formát buněk. Hypertextové odkazy odstraníte najednou v místní nabídce volbou Odebrat hypertextové odkazy. Dozvíte se, že k odstranění nežádoucích prvků můžete použít i jiné nástroje.Video kurzy MS OFFICE 2010 a 2007

Kurz je složen z několika výukových videí s odborným výkladem.
Videa byla vytvořena odborníky z Univerzity Hradec Králové.
Vytvořeno ve spolupráci s odborníky Univerzity Hradec Králové, Fakulty Informatiky a managementu