Příprava na pracovní pohovor: EXCEL

Hledáte práci? Pak dobře víte, že bez počítačových znalostí jen těžko na trhu práce uspějete.

Ve spolupráci s personalisty jsme připravili nejčastější otázky pro ověření znalostí programů Microsoft Excel.

Věděli jste, že na každém správném pracovním pohovoru prověřují Vaše počítačové znalosti?
Připravte se na pracovní pohovor a zdokonalte se, zvýšíte tak své šance! Zvýšíte si svou kvalifikaci.

Pokud si do životopisu chcete uvést znalost tohoto programu, musíte znát tyto základní znalosti!

Kurz se skládá z kapitol, respektive témat z praxe. Každá kapitola obsahuje video s odborným výkladem. Pohodlně si tak můžete každé video přehrát, kolikrát chcete, dokud skutečně neporozumíte.

Druhou částí kurzu je procvičování. Každá kapitola obsahuje jednoduchý úkol, který opisuje to samé, co jste se naučili ve výukovém videu. Nemusíte se tak bát, že budete potřebovat s úkolem poradit. Snadno se totiž můžete vrátit k videu a znovu se podívat "jak se to udělá".

Kurz si můžete koupit buď samostatně pro jednotlivé programy, nebo za zvýhodněnou cenu všechny programy dohromady.CO SE NAUČÍTE: EXCEL

Vytvoření sešitu na základě šablony
Dozvíte se, že excelovský soubor se nazývá sešit. Obsahuje listy, mezi kterými je možné listovat pomocí záložek ve spodní části okna. Listy lze přidávat, odstraňovat a přejmenovávat. Oblast dat je zaplněná část tabulky, kterou lze dále upravovat.
Nastavení vlastností tisku
Před tiskem tabulek a grafů vytvořených v MS Excel je vhodné nastavit parametry tisku. Nastavení pro tisk umožňuje optimalizaci vzhledu konečného dokumentu. Nastavení můžete měnit v záložce Soubor – Tisk. Stránka může být orientována na výšku nebo na šířku. Okraje mohou být různě široké dle potřeby a podle nich pak centrujete dokument. Do záhlaví nebo zápatí (horní a dolní oblast stránky mimo hlavní prostor pro tisk tabulek, grafů a textu) lze vložit čísla stránek, datum, čas, název souboru či listu nebo jakýkoliv jiný text, který můžete libovolně formátovat. Pokud chcete tisknout jen část tabulky, můžete vybrat v záložce Rozložení stránky libovolnou oblast tisku s tím, že ostatní části dokumentu nebudou vytištěny.
Tisk rozsáhlých tabulek
Při tisku rozsáhlých tabulek je obvykle tabulka rozložena na více tiskových stran a tištěná data pak mohou být nepřehledná. U menších tabulek je možné provést změnu měřítka tak, že nastavíte, aby se tabulka zmenšila natolik, že se všechny sloupce vejdou na jednu stránku. Můžete také zmenšit okraje, případně pevně nastavit, na kolik stránek se má tištěná oblast přizpůsobit. U velmi rozsáhlých tabulek to ale není dostatečné řešení a je nutné definovat vlastní rozložení na několik tiskových stran. Vybrané řádky s názvy sloupců (případně sloupce s názvy řádků) se pak mohou opakovat na všech stránkách, což značně zlepší přehlednost vytištěných dat.
Sestavování vzorců
Vzorce jsou rovnice, které provádějí výpočty s hodnotami zadanými v listu. Vzorce můžete použít na sčítání, odčítání, násobení a ostatní matematické výpočty. Vzorce můžete zadat ručně, pomocí přednastavené volby, nebo vybráním ze seznamu nabízených funkcí. Nemusí odkazovat pouze na buňky v dané tabulce, ale mohou obsahovat odkaz i na jiný list.
Relativní a absolutní odkazy
Rozdíl mezi relativními a absolutními odkazy na buňky používané ve vzorcích je patrný zejména při kopírování vzorců. Vyzkoušíte si, že relativní odkaz na buňku se při kopírování vzorce mění a odkazuje na buňku v následujícím řádku či sloupci. Absolutní odkaz se při kopírování nemění a odkazuje na stále stejnou buňku.
Vytvoření funkcí
Souhrny jsou nástrojem Excelu, jehož použitím můžete velmi jednoduše a rychle získat různé typy mezivýsledků z tabulky (průběžné součty, průměry apod.). Tabulka, ve které budete provádět souhrny, musí být setříděná tak, aby řádky, pro které chcete vypočítat souhrny, byly seskupeny společně. Poté můžete vypočítat souhrny pro všechny sloupce, které obsahují čísla. Za poslední řádek s vybraným společným znakem se vloží prázdný řádek, ve kterém je v příslušném sloupci umístěna zvolená funkce. Celkový souhrn pak obsahuje např. součet všech jednotlivých souhrnů. Skrytím podrobných řádků v tabulce se souhrny lze vytvořit přehled seznamu. Při zadávání funkcí v Excelu můžete využít průvodce, který vás provede celým procesem zadání, čímž se vyhnete možným chybám při ručním psaní funkcí. Průvodce funkcí se zobrazí kliknutím na tlačítko Vložit funkci na začátku stavového řádku. Jednoduché funkce pracují přímo s hodnotami vybrané oblasti (například vyhledání maximální hodnoty z jedné či více vybraných oblastí), zatímco složené funkce pracují s výpočty z hodnot z vybrané oblasti (například vyhledání maxima ze součtů hodnot v několika vybraných oblastech).
Formátování buněk
K rychlému zformátování buněk slouží základní tlačítka na kartě Domů. Když pomocí myši ukážete šipkou na jednotlivá tlačítka, po chvilce se objeví okénko s popisem vybraného tlačítka. Mezi základní typy tlačítek pro formátování buněk a textu v buňkách patří tlačítka Písmo, Zarovnání, Číslo, Styly, Buňky a Úpravy. Dozvíte se, jak lze formát buňky zkopírovat, aniž by se zkopíroval i obsah buňky.
Formátování buněk
Pro zjednodušení práce s čísly je možné nastavit jejich formát (cena, datum, telefonní číslo apod.). Dozvíte se, jak u čísel symbolizujících cenu přizpůsobit formát v buňkách tak, aby se automaticky vyplnila do každého řádku tabulky zkratka Kč (samozřejmě lze vybrat symboly cizích měn). Ke každé buňce je také možné připojit komentář, který je skrytý a objeví se pouze po najetí kurzorem na buňku. Komentář může doplnit, rozšířit či napovědět uživateli informace o buňce, aniž by se znepřehlednila celá tabulka. Jedna buňka může obsahovat pouze jeden komentář, ale jeho velikost není nijak omezena. Kromě textu může obsahovat i obrázek, lze jej upravovat a různě měnit vzhled. Komentář lze kopírovat odděleně od zbytku buňky.
Formátování listu
Excelovský sešit (soubor) má jednotlivé listy v podobě tabulek. Listy lze doplňovat i odstraňovat (stejně tak jako ve školním sešitu s kroužkovou vazbou). Navíc je možné je jednoduše kopírovat a propojovat. V této lekci si vyzkoušíte jednoduché kopírování, kdy nově vložený list není nijak propojen s původním souborem. Lze ho tedy libovolně upravovat, aniž by se změnila jeho data v původním souboru, z kterého byl zkopírován. Nový nebo kopírovaný list je možné zařadit na konec za stávající listy nebo libovolně doprostřed či na začátek.
Podmíněné formátování buněk
Podmíněné formátování buněk slouží zejména k snadnému, přehlednému a rychlému zvýraznění buňky v tabulce, která splňuje námi zadaná kritéria. Příkladem je časté a velice jednoduché použití při sledování kladných a záporných číselných hodnot v tabulce (nastavíme například, že buňky se zápornými čísly se automaticky zbarví červeně). Lze využít přednastavené podmíněné formátování buněk či si vytvořit vlastní podmínky formátování buněk. Pravidla podmíněného formátování buněk lze libovolně kopírovat, měnit nebo zcela odstranit, aniž by se odstranil obsah tabulek.
Vytvoření grafu
Z vybrané oblasti dat lze vytvořit různé typy grafů (sloupcový, spojnicový, výsečový neboli kruhový…). Zvolený typ grafu lze pro lepší vizualizaci dat jednoduše změnit (např. sloupcový nahradíte výsečovým). Také můžete změnit rozložení grafu (zda má být zobrazena mřížka, názvy os, nadpis atd.). Vytvořený graf má standardní rozložení, nadpis, popisky os a legendu, které lze u všech typů grafů libovolně měnit. MS Excel vám nabízí různé druhy vzhledů a stylů grafů.
Změna vlastností grafu
Vytvořené grafy lze libovolně přemisťovat v rámci daného listu, na jiný list, nebo na zcela nový list. Vlastnosti grafu (i přemístěného) můžete libovolně upravovat. Upravovat lze například rozsah a stupňování hodnot stupnice na ose y, zvýraznit popisky os změnou písma či zabarvením. Graf nemusí být na bílém podkladu, můžete jej nahradit vzorkovou výplní, jinou barvou nebo obrázkem. Jednotlivé hodnoty můžete zvýraznit a zpřehlednit popiskami přímo na křivce grafu. Formát a umístění popisek, legendy či názvu grafu je také možné měnit.
Vložení textového pole
Textové pole je místo, kam vložíte text, který chcete umístit do grafu, snímku, obrázku, tabulky nebo obecně na libovolné místo v dokumentu. Textové pole můžete vložit pomocí volby WordArt nebo jako klasické textové pole. WordArt je galerie ozdobných textových stylů. Využívá se převážně pro nadpisy, jen zřídka pro delší text. Formát, velikost a umístění textového pole lze libovolně upravit. U textu ve stylu WordArt lze navíc využít i vizuální efekty jako odraz, stín, záře, zkosení, otočení v prostoru nebo transformace (tj. psaní do oblouku, do kruhu nebo jiná deformace).
Třídění datové tabulky
Data v tabulce je možno seřadit abecedně či podle velikosti, vzestupně nebo sestupně. Třídění je ovšem možné i podle více kritérií. Můžete si zadat vlastní kritéria způsobu řazení položek v tabulce, a to v několika úrovních. Vytvořením víceúrovňového vlastního způsobu řazení (neboli klíče) můžete seřadit jak data v celé tabulce, tak jen vybrané záznamy. To se může hodit například, když chcete vybranou část tabulky zkopírovat do jiného souboru a mít ji seřazenu jinak.
Filtrování dat
Filtrování dat je užitečné například při hledání a vybírání konkrétních skupin položek dle zadaných kritérií z rozsáhlé tabulky a k jejich následnému vykopírování pro další zpracování. Data z původní tabulky se neztratí, pouze se dočasně skryjí. Po nastavení automatického filtru se u jednotlivých buněk v záhlaví tabulky objeví tlačítko rozevíracího seznamu, ve kterém si můžete vybrat, které položky chcete mít zobrazeny a které skryty. Automatický filtr se zruší stejným způsobem, jako byl nastaven. Po jeho zrušení se objeví opět úplný seznam včetně skrytých položek. Vyfiltrovaná data je možno kopírovat na libovolné místo v listu i na jiný list. Funkce Subtotal slouží k vyhledání maximální či minimální hodnoty ze zadané oblasti. Lze použít u celého seznamu i u vyfiltrovaných položek.
Kontingenční tabulka
Kontingenční (tzv. křížová) tabulka je ideálním řešením tehdy, když zpracováváte velké množství dat. Kontingenční tabulka přehledně zobrazuje souhrny hodnot pro vybrané skupiny podle stanovených parametrů. Pomocí kontingenční tabulky tak můžete například po inventuře přehledně zobrazit, jaká je souhrnná cena nábytku v každé kanceláři, či kolik jste souhrnně zaplatili za určitý typ nábytku. Při vytváření kontingenční tabulky volíte nejprve oblast dat, odkud bude kontingenční tabulka čerpat data, a následně kam chcete tabulku umístit. Poté se otevře podokno úkolů se seznamem sloupců z oblasti dat – zde vybere pole (proměnné), která chcete mít v kontingenční tabulce zahrnuta a přetáhnete je do jednotlivých oblastí – Filtr sestavy, Popisky sloupců, Popisky řádků a Hodnoty. Do části Hodnoty je třeba vložit číselná data, do záhlaví sloupců a řádků mohou být data v číselné i textové podobě. Proměnné je možné vybrat i pouhým kliknutím a program si je sám zařadí (zde je ovšem nutná kontrola, kam program proměnnou přiřadil, neboť může dojít k nesprávnému zařazení). Podle výběru proměnných se okamžitě kontingenční tabulka mění a vy si tak můžete zobrazit součty jedné i více proměnných. Pokud je třeba, je možné prostřednictvím volby Výpočty nastavit jinou vhodnou souhrnnou funkci (průměr, maximum, apod.).
Kopírování a vkládání vybraných vlastností
Při běžném kopírování se automaticky provede zkopírování vzorců, formátů i dalších vlastností najednou. Pokud je ovšem třeba zkopírovat pouze některé vlastnosti, je vhodné použít postup Kopírovat a Vložit jinak. Vybranou oblast zkopírujete do paměti stiskem klávesy Ctrl+C nebo tlačítkem Kopírovat na kartě Schránka. Na nové místo vložíte kopírované buňky kliknutím na šipku pod tlačítkem Vložit, kde si z nabídky vyberete, zda chcete vložit hodnoty, formáty či vzorce. Pro kopírování formátů je vhodnější použít ikonu štětce na kartě Schránka. Při kopírování hodnoty se vloží pevné číselné hodnoty, čímž se zabrání možné chybě odkazu při kopírování vzorců. Kopírovat je možné i do více listů najednou (na stejné místo v každém listu). Vícenásobný výběr lze provést postupným výběrem listů se současným stiskem klávesy Ctrl.
Zobrazení dat v rozsáhlých tabulkách
V tabulkách s velkým množstvím řádků a sloupců je potřeba upravit nastavení tak, aby byla možná dobrá orientace v datech, případně zobrazení vzájemně vzdálených údajů. Řádky a sloupce obsahující popisky je vhodné fixovat, aby byly stále zobrazeny i v případě prohlížení vzdálenějších záznamů. Fixace dosáhnete ukotvením příček. Okno sešitu můžete přetažením ukazatelů dělících příček rozdělit vodorovně nebo svisle na dva nebo čtyři nezávislé pohledy na tentýž dokument a v každé části rozděleného okna tak vyhledat jiný titul. Použité prvky zobrazení lze jednoduše odstranit (uvolnit příčky a ukončit režim rozdělení okna).

OBJEDNAT


zvolte kurz
operátortelefonní číslo
+420

jiné telefonní číslo pro přihlášení
email
Po kliknutí na "Objednat" Vám přijde SMS s heslem, které zadáte do stránky, která se Vám otevře (stránky vybraného operátora) a po přihlášení budete vyzváni k potvrzení platby (bez tohoto potvrzení není kurz aktivován). Po kliknutí na potvrzení, Vás operátor přesměruje přímo do kurzu. Případně se můžete přihlásit na našich stránkách (vpravo nahoře).


Pokud chcete zaplatit převodem na účet, kontaktujte nás.


Video kurzy MS OFFICE 2010 a 2007

Kurz je složen z několika výukových videí s odborným výkladem.
Videa byla vytvořena odborníky z Univerzity Hradec Králové.
Vytvořeno ve spolupráci s odborníky Univerzity Hradec Králové, Fakulty Informatiky a managementu